Home>> Join>> Distributor
(1) for a class of provinces (city): Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong

(2) of two provinces (city): Hunan, Hubei, Liaoning, Tianjin, Fujian, Shandong, Hainan, Chongqing, Shaanxi, Henan, Anhui, Sichuan

(3) of three provinces (city): Jilin, Hebei, Jiangxi, Guangxi, Guizhou, Yunnan, Tibet, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang, Inner Mongolia, Shanxi, Heilongjiang